Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Śląski Uniwersytet Medyczny

O Nas ...
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów: biologia medyczna, biochemia, genetyka oraz embriologia dla kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo. Poza działalnością dydaktyczną prowadzona jest równeż działalność naukowa dotycząca genetycznych uwarunkowań chorób o podłożu miażdżycowym ...
                                           
 
Ogłoszenia
Aktualizacja                   27/09/2016


Wszystkie zajęcia
ćwiczeniowe i seminaryjne odbywają się w sali nr 10,
w budynku C1

      Instrukcje do ćwiczeń
             z biochemii

Informacje dotyczące przedmiotu
Cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury. 
                    
   
                 BIOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWANIA           
                                                            Konsultacje dla studentówdr hab. Anna Balcerzyk
dr hab. Paweł Niemiec
środy, godz. 11:00-12:00


Regulaminy  (warunki zaliczenia)
Regulamin BIOL. PODST. ZACHOWANIA