Zakład Biochemii
i Genetyki Medycznej

Śląski Uniwersytet Medyczny

O Nas ...
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej prowadzi dydaktykę z przedmiotów: biologia medyczna, biochemia, genetyka oraz embriologia dla kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Położnictwo. Poza działalnością dydaktyczną prowadzona jest równeż działalność naukowa dotycząca genetycznych uwarunkowań chorób o podłożu miażdżycowym ...
                                           
 
Ogłoszenia
Aktualizacja                   27/10/2017

Wykłady odbywające się w systemie e-learningowym dostępne są
na platformie
https://elearning.sum.edu.pl/

Logowanie do platformy odbywa się
przy użyciu nazwy użytkownika
i hasła do poczty sum.

Klucz do kursu do odebrania przez starostę roku w sekretariacie Zakładu.

      Instrukcje do ćwiczeń
             z biochemii

Informacje dotyczące przedmiotu
Cele przedmiotu, efekty kształcenia, program zajęć ze szczegółowymi zagadnieniami, które obowiązują studentów do zaliczenia zajęć oraz wykaz literatury. 
                    
                             EMBRIOLOGIA i
GENETYKA                   
                                         
                                           
Regulaminy (warunki zaliczenia)
   EMBRIOLOGIA I GENETYKA        
 
Konsultacje dla studentów

dr hab. Anna Balcerzyk
mgr Joanna Iwanicka
poniedziałki, godz. 11:00-12:00

dr Tomasz Iwanicki
dr hab. Paweł Niemiec
dr Tomasz Nowak
poniedziałki, godz. 13:00-14:00